Phone : 02-553-0755
ENG
ข่าวและกิจกรรม
อัพเดตเรื่องราว ทุกความเคลื่อนไหว ของบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
Back
TKI Consortium คว้างานวงจรกรองสัญญาณของกสท.
อัพเดท : 2020-06-23
บมจ.อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส (ICN) ได้ร่วมกับบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ในนาม TKI Consortium ได้รับหนังสือยืนยันตกลงจ้างโครงการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณย่านความถี่ 850 MHz จากบมจ.กสท โทรคมนาคม โดยมีมูลค่ารวมของโครงการ 1.84 พันล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามสัญญาจ้างภายในเดือนก.ค.63
ทั้งนี้ ICN มีสัดส่วนการดำเนินโครงการ 49% ของมูลค่าโครงการ คิดเป็นมูลค่า 903.63 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และบริษัทเทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด มีสัดส่วนการดำเนินโครงการ 51% ของมูลค่าโครงการ คิดเป็นมูลค่า 940.51 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 420 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และมีระยะเวลารับประกัน 5 ปี
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
อาคาร ดี.เค.เจ ชั้น 5 เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
Tel. +662 553 0755 Fax. +662 553 0757
VISITOR
COPYRIGHT © 2020 INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS ALL RIGHTS RESERVED.