Phone : 02-553-0755
ENG
งานสร้างระบบสื่อสารโทรคมนาคม
หรือโครงข่าย
บริษัทฯ ให้บริการสร้างระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือโครงข่ายใหม่ ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ทั้งภายในพื้นที่ลูกค้าและภายนอกพื้นที่ลูกค้า โดยใช้อุปกรณ์สื่อสารตามข้อกำหนดและมีคุณภาพจากทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ จะทำการสำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ส่งมอบ และจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรของลูกค้าเพื่อให้สามารถเข้าใจการใช้งาน การบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบ รวมถึงการติดต่อประสานงาน และขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น เพื่อให้สามารถติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือโครงข่ายได้
งานขยายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
หรือโครงข่าย
บริษัทฯ ให้บริการขยายระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือโครงข่ายเดิมที่ลูกค้ามีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการขยายทั้งด้านพื้นที่ให้บริการ (Coverage) และความจุช่องสัญญาณ (Capacity) ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องมีความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจในโครงข่ายเดิมของลูกค้าที่มีอยู่ โดยบริษัทฯ จะทำการสำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และ ส่งมอบอุปกรณ์เทคโนโลยีที่สำคัญในการขยายโครงข่าย ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์ขยายช่องสัญญาณโดยการเพิ่ม Access Node อุปกรณ์ขยายความจุระบบสื่อสัญญาณ DWDM และอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงโหนด Topology แบบ Chain หรือ Spur ให้เป็น Ring โดยจะทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการส่งข้อมูลให้แก่เครือข่ายและครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น
งานปรับปรุงระบบสื่อสารโทรคมนาคม
หรือโครงข่าย
บริษัทฯ ให้บริการปรับปรุง เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง Software / Firmware / License และ/หรือ Hardware ของระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือโครงข่ายเดิมของลูกค้าให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ทันสมัยขึ้น (Site Upgrade) รวมถึงการโยกย้ายอุปกรณ์ทั้ง Hardware และ Software และปรับปรุงโครงข่ายให้มีระบบหรือเส้นทางสำรอง (Protection Route) เพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพ/ประสิทธิภาพในการให้บริการมากขึ้น เพื่อลดเหตุเสียหรือการหยุดชะงักการให้บริการของลูกค้า ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ความชำนาญและความเข้าใจในโครงข่ายเดิมของลูกค้าที่มีอยู่เพื่อให้สามารถปรับปรุงโครงข่ายของลูกค้าโดยไม่มีข้อขัดข้อง
นอกจากนี้บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสและความต้องการในการออกแบบและติดตั้งระบบงานอื่น และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถเป็น Systems Integrator ได้ในหลากหลายธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้เริ่มธุรกิจงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้าในปี 2559 โดยบริษัทฯสามารถให้บริการ ดังนี้
บริการวางระบบไฟฟ้า
บริษัทฯ สามารถให้บริการในการวางระบบไฟฟ้าให้แก่ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์แบบครบวงจรด้วยมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ โดยงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าของศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ประกอบด้วยการออกแบบและก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในห้องต่างๆ ได้แก่ ห้องอุปกรณ์แม่ข่าย (Server Room) ห้องระบบไฟฟ้าเครื่องกล (Mechanical and Electrical Room) ห้องปฎิบัติการ (NOC Room) ห้องเก็บของ (Stock Room) ห้องประชุม (Meeting Room) และ ห้องระบบไฟฟ้าหลัก (Generator Power Plant Room)
ระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
ระบบ SCADA เป็นระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time ที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะตลอดจนถึงควบคุมการทำงานของระบบควบคุมในอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรมต่างๆ เช่น งานด้านสื่อสารโทรคมนาคมสื่อสาร การประปา การบำบัดน้ำเสีย การจัดการด้านพลังงาน เป็นต้น
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
อาคาร ดี.เค.เจ ชั้น 5 เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
Tel. +662 553 0755 Fax. +662 553 0757
VISITOR
COPYRIGHT © 2020 INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS ALL RIGHTS RESERVED.