Phone : 02-553-0755
ENG
สารจากประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


ปี 2563 เป็นปีที่โลกต้องจดจำต่อการเผชิญกับวิกฤติครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของมวลมนุษยชาติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ที่มาอย่างไม่ทันให้ใครได้ตั้งตัว ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รายได้ การจ้างงาน และกระแสเงินสดของธุรกิจอย่างรุนแรง แม้มีการคิดค้นวัคซีนในการรักษาได้แล้ว แต่จนถึงขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง ยากที่จะประเมินได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทได้ดำเนินมาตรการในด้านสุขอนามัย อาทิเช่น การจัดให้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในสถานที่ทำงาน กำหนดให้พนักงานสลับช่วงเวลาการปฎิบัติงาน ณ สำนักงานกับการปฎิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home) เพื่อลดความแออัด รวมถึงมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นต้น

ในด้านการดำเนินธุรกิจ  บริษัทซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว จากการที่ไม่สามารถเข้าทำงานในพื้นที่หน้างานได้ตามแผนงานในหลาย ๆ โครงการ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งจัดหาแหล่งเงินเพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจในภาวะดังกล่าว จนทำให้สามารถกลับเข้าไปดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ได้เป็นปกติ ประกอบกับการได้รับงานโครงการต่าง ๆ เพิ่มเติมขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการกรองสัญญาณ งาน IP Access งานโครงการจัดซื้อระบบ ICT และ Health Tech งานบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้ว รวมไปถึงงานอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของระบบคลาวด์ เป็นต้น ส่งผลให้ผลประกอบการในปี 2563 ของบริษัทยังคงสะท้อนความแข็งแรงในการดำเนินธุรกิจ มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,470.80  ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 113.39 ล้านบาท โดยมีอัตราเติบโตเมื่อเทียบกับปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 22.44 และร้อยละ 20.26 ตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทมีตัวเลขที่สามารถรับรู้รายได้ในอนาคต (Backlog) เป็นมูลค่า 1,673 ล้านบาท นอกจากนี้ ในช่วงปลายปี 2563 บริษัทยังอยู่ระหว่างการจัดเตรียมการเซ็นสัญญาในงานจัดจ้างขยายความจุระบบเชื่อมโยง DWDM ส่วน Backhaul และขยายความจุระบบเชื่อมโยง DWDM ส่วน Border มูลค่า 444.48 ล้านบาท ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งในยอด Backlog ของบริษัทในปี 2564 ต่อไป และในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายพรชัย กรัยวิเชียร ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยผลักดันและนำพาบริษัทให้ดำเนินธุรกิจไปได้ในหลายมิติ พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น โดยนายมนชัย มณีไพโรจน์ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร สำหรับในปี 2564 บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานโครงการที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง และเข้าร่วมประมูลงานโครงการต่าง ๆ เพิ่มเติมที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ให้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการสนับสนุนบริษัทตลอดมา ส่งผลให้บริษัทมีผลการประกอบการที่ดีตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ท้าทายจากการเผชิญหน้ากับวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และปัญหาเศรษฐกิจ บริษัทยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านโทรคมนาคมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจเพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า และสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมสนับสนุนสุขอนามัยที่ดี รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและการสร้างประโยชน์แก่สังคม เพื่อการเติบโตที่แข็งแรงและยั่งยืนภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

IR MENU
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
อาคาร ดี.เค.เจ ชั้น 5 เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
Tel. +662 553 0755 Fax. +662 553 0757
VISITOR
COPYRIGHT © 2020 INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS ALL RIGHTS RESERVED.