Phone : 02-553-0755
ENG
ตัวอย่างโครงการที่ผ่านมา
ครบวงจร
TOT : จ้างเหมาปรับปรุงและขยายวงจรสื่อสัญญาณด้วยระบบวิทยุไมโครเวฟ เส้นทางชุมสายละงู-เกาะบุโหลน-เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล
TOT : งานจ้างขยายวงจรสื่อสัญญาณ DWDM  ระดับ NSC และ ระดับ LE จังหวัด จำนวน 38 สถานี
PEA : จัดหาพร้อมติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงสำหรับเพิ่มความมั่นคงให้ระบบสื่อสาร พื้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
CAT : อุปกรณ์ปรับปรุงและขยายความจุระบบสื่อสัญญาณ Next Generation DWDM ของพื้นที่ภาคเหนือ (Equipment) 1 ระบบ
PEA : งานจัดหาพร้อมติดตั้งงานขยายช่องสัญญาณ (Bandwidth) ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง พื้นที่ภาคเหนือ ผลิตภัณฑ์ Alcatel-Lucent
PEA : งานจัดหาพร้อมติดตั้งงานขยายช่องสัญญาณ (Bandwidth) ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง พื้นที่ภาคเหนือ ผลิตภัณฑ์ Coriant
CAT : อุปกรณ์เชื่อมโยง Next Generation DWDM เส้นทาง ชุมแพ - เลย - สังคม - หนองคาย และ เส้นทาง เลย - หนองบัวลำภู - อุดรธานี จำนวน 1 ระบบ
CAT : งานจัดสร้างระบบสื่อสัญญาณ Microwave Link ในพื่นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
CAT : จัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์ขยายความจุระบบสื่อสัญญาณ DWDM เส้นทาง สงขลา-หาดใหญ่-สตูล
CAT : จัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์ปรับปรุง Network ลูกค้า True รัชดา
CAT : จัดจ้างติดตั้งปรับปรุงโครงข่ายระบบเชื่อมโยงเคเบิลใยแก้วกรุงเทพฯ และปริมณฑล
CAT : จัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์ปรับปรุงและ ขยายความจุสื่อสัญญาณ Next Generation DWDM เส้นทางนนทบุรี – ราชบุรี
CAT : จัดจ้างอุปกรณ์ขยายช่องสัญญาณ สำหรับ ISP จำนวน 1 ระบบ
CAT : จัดซื้อ จ้างเหมา ติดตั้ง พร้อมทดสอบระบบ Mobile Device Management จำนวน 1 ระบบ
CAT : จัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์ขยายความจุระบบสื่อสัญญาณ  DWDM เส้นทาง สถานีชลี 3 – เทเลพอร์ท – บางรัก – นนทบุรี
CAT : งานจัดซื้ออุปรณ์ระบบสื่อสัญญาณ ATN จำนวน 1 ระบบ
MEA : จ้างเหมาติดตั้ง ADSS Optical Fiber Cable พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการ DMS รองรับ FRTU จำนวน 970 ชุด
PEA : จัดหาพร้อมติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง พร้อมอุปกรณ์ Fiber Optic Multiplexer (FOM) เพื่อเชื่อมโยงระบบสื่อสารให้กับสถานณีไฟฟ้าชนแดน
อะไหล่หรือจัดหาเข้าคลังสินค้า
TOT : จัดซื้ออุปกรณ์สื่อสัญญาณ MICROWAVE ยี่ห้อ ALCATEL-LUCENT จำนวน 4 รายการ
TOT : งานจัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์สื่อสัญญาณ ยี่ห้อ ALCATEL-LUCENT จำนวน 42 รายการ
TOT : งานซื้ออะไหล่อุปกรณ์สื่อสัญญาณ ยี่ห้อ HUAWEI จำนวน  17 รายการ
TOT : งานจัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์สื่อสัญญาณ OPSA ยี่ห้อ ALCATEL-LUCENT จำนวน 8 PCs.
TOT : จัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์ MATRIX card ยี่ห้อ Alacatel-Lucent จำนวน 1 รายการ (40 PCs)
TOT : ซื้ออุปกรณ์สื่อสัญญาณ DWDM ยี่ห้อ HUAWEI จำนวน 1 รายการ (16 PCs)
TOT : จัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์สื่อสัญญาณ SDH ยี่ห้อ ALCATEL-LUCENT จำนวน 47 รายการ
TOT : จัดซื้ออุปกรณ์สื่อสัญญาณ MICROWAVE ยี่ห้อ ALCATEL-LUCENT จำนวน 6 รายการ
TOT : งานซื้ออะไหล่อุปกรณ์สื่อสัญญาณ SDH ยี่ห้อ HUIAWEI จำนวน 30 รายการ
TOT : จัดซื้ออุปกรณ์สื่อสัญญาณ DWDM และ SDH ยี่ห้อ Alcatel-Lucent จำนวน 6 รายการ
PEA : จัดซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์สำรองคลังพัศดุ
CAT : จัดซื้อ Compact  MUX จำนวน 15 ชุด
CAT : จัดซื้ออุปกรณ์ Optical Transmission Multi-Service จำนวน 10 ชุด
CAT : จัดซื้ออุปกรณ์ DWDM เพื่อรองรับบริการ THIX และ CAT NIX จำนวน 4 ชุด
CAT : จัดซื้อ SDH ขนาด STM-16 จำนวน 9 ชุด โดยวิธีพิเศษ
CAT : จัดซื้ออุปกรณ์ขยาย Access Node จำนวน 1 ชุด
บริการ (อุปกรณ์ / พืชภายนอก)
TUC : งานติดตั้ง รื้อถอน และซ่อมแซมโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง โดยดำเนินงานโครงการภายใต้บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย (MA TRUC Phase 3)
TUC : งานติดตั้ง รื้อถอน และซ่อมแซมโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง โดยดำเนินงานโครงการภายใต้บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย (MA TRUC Optic)
PEA : งานบำรุงรักษาโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง
BFKT :
ทำงานบำรุงรักษาอุปกรณ์, งานซ่อมแซมอุปกรณ์ รวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ ให้แก่ผู้ว่าจ้างในโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์สถานีฐาน โดยดำเนินงานโครงการภายใต้ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย 1,935 สถานี
BFKT : งานบำรุงรักษาโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง BFKT
TOT : จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Core Switch และบริหารจัดการอะไหล่อุปกรณ์อื่นของ Transport Network ยี่ห้อ Alcatel-Lucent
OHEC : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงระยะเวลา 2 เดือน ( ธ.ค. 58 -ม.ค. 59) ในพื้นที่ NS, NEN, NEC, C และ W
OHEC : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงระยะเวลา 2 เดือน ( ต.ค. 58 -พ.ย. 59) ในพื้นที่ NS, NEN, NEC, C และ W
OHEC : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง สำหรับเดือนมีนาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2559 ในพื้นที่ NS, NEN และ NEC
OHEC : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในพื้นที่ NS, NEN และ NEC
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
อาคาร ดี.เค.เจ ชั้น 5 เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
Tel. +662 553 0755 Fax. +662 553 0757
VISITOR
COPYRIGHT © 2020 INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS ALL RIGHTS RESERVED.