Phone : 02-553-0755
ENG
เพื่อที่จะสามารถให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร (Total Solution) บริษัทฯ จึงมีบริการจำหน่ายอุปกรณ์ไว้ใช้ทดแทน รวมทั้งการให้บริการบำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดยรายละเอียดของบริการเป็นดังนี้
จำหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
บริษัทฯ จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ที่ลูกค้าซื้อเก็บสำรองไว้ใช้ทดแทนในการซ่อมบำรุงรักษาเมื่ออุปกรณ์ที่ใช้อยู่เกิดความเสียหายหรือเสื่อมอายุการใช้งาน โดยลูกค้าสามารถนำไปติดตั้งหรือเปลี่ยนได้เอง หรือจัดซื้อพร้อมว่าจ้างให้บริษัทฯ เป็นผู้ติดตั้งให้ในกรณีที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญในการติดตั้ง เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้ออุปกรณ์จากลูกค้า บริษัทฯ จะสอบถามไปยังผู้ผลิตสินค้าเพื่อให้สามารถส่งสินค้าได้ทันตามกำหนดเวลา โดยส่วนใหญ่ บริษัทฯ จะจำหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองทั้งภาครัฐและเอกชน โดยอุปกรณ์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายจะมีการรับประกัน 1 ปีตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ผลิตสินค้า หากลูกค้าต้องการขยายระยะเวลารับประกัน บริษัทฯ จะซื้อการรับประกัน (Warranty) เพิ่มเติมจากผู้ผลิตสินค้าเพื่อที่จะสามารถให้บริการตามที่ลูกค้ากำหนด
บริการบำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
บริษัทฯ สามารถให้บริการ ได้แก่
  • การบำรุงรักษาชุมสายหลักของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
  • การบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ของสถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
  • การบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Optical Network) อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณด้วยคลื่นความถี่ไมโครเวฟ (Microwave Network) อุปกรณ์ IP Router/Carrier Switches และอุปกรณ์ระบบสื่อสารผ่าน IP (Internet Protocol) Network ที่รองรับการส่งผ่านเสียง, ภาพ, วีดีโอและข้อมูลต่าง ๆ
โดยการบำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมมี 3 ลักษณะ ได้แก่ การบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance) บำรุงรักษาเมื่อเกิดเหตุเสีย (Corrective Maintenance) และบำรุงรักษาแบบปรับปรุง ปรับเปลี่ยน หรือโยกย้าย (Proactive/Adaptive Maintenance)
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
อาคาร ดี.เค.เจ ชั้น 5 เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
Tel. +662 553 0755 Fax. +662 553 0757
VISITOR
COPYRIGHT © 2020 INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS ALL RIGHTS RESERVED.