Phone : 02-553-0755
ENG
แนวทางการดำเนินธุรกิจ
ปณิธานในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทฯ มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในหลักจริยธรรมหรือหลักความประพฤติที่ดีงาม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมและโซลูชั่นทางด้านโทรคมนาคมให้ถูกต้องตรงกับความต้องการของลูกค้าและเกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการของบริษัท บริษัทรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม รวมทั้งร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
Vision
วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยนวัตกรรม เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
Mission
พันธกิจ
พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ และศักยภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า
ปลูกฝังจริยธรรมภายในองค์กร และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมช่วยเหลือชุมชน และสังคม
ดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง และแข็งแรง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
Core Values
ค่านิยม
Attitude - Happiness - Sustainability
มีทัศนคติที่ดี - ทำงานอย่างมีความสุข - เติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน
ค่านิยมร่วมกัน
การสร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงความเป็นผู้ประกอบการ  (Entrepreneurship) 
มีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ

  • ความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) 

  • ค่านิยมของพนักงาน (Employee Value)

  • การให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Focus)
ซึ่งทั้งหมดจะตั้งอยู่บนฐานความรู้และความเชี่ยวชาญของพนักงาน
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
อาคาร ดี.เค.เจ ชั้น 5 เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
Tel. +662 553 0755 Fax. +662 553 0757
VISITOR
COPYRIGHT © 2020 INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS ALL RIGHTS RESERVED.