Phone : 02-553-0755
ENG
Anti-Corruption Policy
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
“บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้
1. คำนิยาม
การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือ คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจโดยมิชอบ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การนำเสนอ การให้คำมั่นว่าจะให้ การขอหรือเรียกร้อง ซึ่ง เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อเอื้อประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่กรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้
2. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทฯ จะไม่กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจ หรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ ข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมาย ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนกระทำการใดๆ อันเป็นการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ
3. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแล ให้มีระบบการสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานทุกคนในบริษัทฯ ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานการรายงานทางการเงินและการบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นอันเกิดจากคนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการจัดทำการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนจัดทำมาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

 4. คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร มีหน้าที่ในการนำนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีระบบสนับสนุนนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
4. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
 1. คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัดโดยต้องไม่ข้องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับเหมาช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. ไม่ทำพฤติกรรมใด ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้ หรือ รับสินบน หรือติดสินบน แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ

 3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

 4. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือแจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น

 5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นนี้

 6. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่น

 7. บริษัทฯ ต้องจัดให้มีมาตรการการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ การประเมินระดับความเสี่ยงทั้งด้านโอกาสในการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจทางการค้า ทั้งนี้บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติดังนี้
 1. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่หรือให้การช่วยเหลือทางการเมือง แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง นักการเมืองพรรคการเมือง หรือกลุ่มพลังทางการใดในทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาค และทุกระดับ

 2. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคทางการเมือง นักการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ

 3. พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์หรือเครื่องมือใดๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆในทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังไม่ให้การดำเนินการใดๆ ทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
6. แนวปฏิบัติการบริจาคเพื่อการกุศล
การบริจาคเพื่อการกุศลอาจทำให้บริษัทฯ เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน อาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อให้การบริจาคไม่มีวัตถุประสงค์อย่างอื่นแอบแฝง ดังนั้น จึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฏหมายที่ใช้บังคับรวมทั้งข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล ดังนี้
 1. การบริจาคนั้น จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฏหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม รวมถึงต้องไม่เป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด และการบริจาคดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่กระทำเพื่อใช้เป็นข้ออ้างหรือนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นเพื่อกระทำการคอร์รัปชั่น

 2. การบริจาคเพื่อการกุศลทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือรูปแบบอื่นๆ เช่น การให้ความรู้หรือสละเวลา เป็นต้น บริษัทฯ สามารถกระทำได้โดยอาจเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯโดยมิได้มุ่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ

 3. การบริจาคนั้น จะต้องจัดทำใบบันทึกข้อความ ระบุชื่อผู้รับบริจาค และวัตถุประสงค์ของการบริจาคพร้อมแนบเอกสารประกอบเสนอให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติตามระเบียบอำนาจดำเนินการ
7. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้เงินสนับสนุน
เงินสนับสนุนเพื่อการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทฯ อาจจะกระทำได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้ อาจมีความเสี่ยงเนื่องจากเป็นการจ่ายเงินสำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม ดังนั้น จะต้องดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนอย่างเคร่งครัด เงินสนุบสนุนอาจทำให้บริษัทฯ เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน อาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อให้การบริจาคไม่มีวัตถุประสงค์อย่างอื่นแอบแฝง ดังนั้น จึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าการให้เงินสนับสนุนเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฏหมายที่ใช้บังคับรวมทั้งข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินสนับสนุน ดังนี้
 1. การให้เงินสนับสนุนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฏหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม รวมถึงต้องไม่เป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด และการบริจาคดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่กระทำเพื่อใช้เป็นข้ออ้างหรือนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นเพื่อกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น

 2. การให้เงินสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือ ทรัพย์สิน แก่กิจกรรมใดหรือโครงการใด จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ต้องระบุชื่อผู้ให้ในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และมั่นใจว่าการให้เงินสนันสนุนดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ทั้งนี้การให้เงินสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมธุรกิจ และภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ โดยอาจกระทำได้หลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อการศึกษาและกีฬา เป็นต้น

 3. การบริจาคนั้น จะต้องจัดทำใบบันทึกข้อความ ระบุชื่อผู้รับบริจาค และวัตถุประสงค์ของการบริจาคพร้อมแนบเอกสารประกอบเสนอให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติตามระเบียบอำนาจดำเนินการ
8. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถให้ของขวัญและเลี้ยงรับรองพันธมิตรทางธุรกิจได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้
 • ไม่เป็นการกระทำเพื่อครอบงำ ชักนำหรือตอบแทนบุคคลใดๆเพื่อได้มาซึ่งความได้เปรียบ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์

 • เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯตามที่กำหนดไว้

 • เป็นการให้ในนามบริษัทฯ ไม่ใช่ในนามของพนักงาน และกระทำอย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด

 • สิ่งของหรือของขวัญมีมูลค่าไม่มากและมีความเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆในช่วงเทศกาลสำคัญซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
9. แนวทางปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่เกี่ยวกับงานบริหารบุคลากร และจะพิจารณาอย่างรอบคอบในการพิจารณาคัดเลือก การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่งหรือการให้ผลตอบแทน ตลอดจนการให้รางวัลต่างๆ ต่อพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ จะคำนึงถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด

 2. บริษัทฯ มีการให้ความรู้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้บรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้พนักงานทราบถึงมาตรการต่างๆ ที่พนักงานต้องปฏิบัติตาม พร้อมบทลงโทษ ถ้ามีการฝ่าฝืน
10. มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือ พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในองค์กร โดยจัดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน มายังบริษัทฯได้สะดวกและเหมาะสม โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ ติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางการรับเรื่อง ตามที่บริษัทฯ กำหนด

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือรับข้อร้องเรียน ไว้ ดังนี้

ไปรษณีย์
นำส่งที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
อาคาร ดี.เค.เจ ชั้น 5 เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230

เว็บไซต์ของบริษัท www.icn.co.th
กล่องรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน ภายในบริษัทฯ

อีเมล์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : pornchai.k@icn.co.th
เบอร์โทร 02-553-0755 ต่อ 501

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทั่วไป : wilaiporn.t@icn.co.th
เบอร์โทร 02-553-0755 ต่อ 507


มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลับ ผู้แจ้งข้อร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯจะปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นของผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
11. ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ
 1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เป็นผู้กลั่นกรองสืบสวนข้อเท็จจริง และแจ้งผลการตรวจสอบเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ

 2. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม ที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตนั้นตามที่ถูกกล่าวหา

 3. หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตนั้นจริง ผู้กระทำการทุจริตนั้น ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตนั้นเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ผู้กระทำผิดนั้นอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ คำตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอันสิ้นสุด
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
12. การอบรมและการสื่อสาร
บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้บุคคลภายในบริษัทฯ รับทราบ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ งานอบรมหรือสัมมนาประจำปี การติดประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบอินทราเน็ต อีเมล์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนในองค์กร เข้าใจ เห็นชอบ และปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง
13. การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ สื่อสารและเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม ตลอดจน ตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้ยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเช่นเดียวกับบริษัทฯ
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
อาคาร ดี.เค.เจ ชั้น 5 เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
Tel. +662 553 0755 Fax. +662 553 0757
VISITOR
COPYRIGHT © 2020 INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS ALL RIGHTS RESERVED.