Phone : 02-553-0755
ENG
สารจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นับตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมาถึงปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักเป็นวงกว้างทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ การดำเนินธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมต้องเผชิญต่อความท้าทายครั้งใหญ่ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ต้องหยุดชะงักหรือชะลอตัวลง โดยจนถึง ณ ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความไม่แน่นอนสูง
อย่างไรก็ดี ในด้านการดำเนินธุรกิจ บริษัทซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมก็ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดปรับเปลี่ยนการดำเนินการ และแผนธุรกิจให้สอดรับกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมุ่งเน้นที่จะขยายฐานลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น ผนวกกับความสัมพันธ์อันดีจากคู่ค้าผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมชั้นนำของโลก ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทยังคงสะท้อนความแข็งแรงในการดำเนินธุรกิจ และต่อยอดเพิ่มขึ้นในปีต่อๆไป
ทั้งนี้บริษัทยังเล็งเห็นความสำคัญต่อความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จึงได้ดำเนินการออกมาตรการด้านสุขอนามัย อาทิ การจัดให้มีการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อผิวภายในสำนักงาน รวมถึงผิวสัมผัสต่างๆ กำหนดให้พนักงานสลับช่วงเวลาการปฏิบัติงาน Work from Home เพื่อลดความแออัดภายในสำนักงาน โดยเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างผลการดำเนินงานควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม
ในนามของบริษัท ผมใคร่ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนบริษัทเสมอมา ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกท่านสำหรับความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจด้านความเชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคม พัฒนาการบริการที่มีคุณภาพ และความพึงพอใจเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และประโยชน์ต่อสังคมภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดไป

นายพรชัย กรัยวิเชียร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
อาคาร ดี.เค.เจ ชั้น 5 เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
Tel. +662 553 0755 Fax. +662 553 0757
VISITOR
COPYRIGHT © 2020 INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS ALL RIGHTS RESERVED.