Phone : 02-553-0755
ENG
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และปฏิบัติตามพันธกิจของบริษัทนั้น บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินการธุรกิจตามหลักความรับผิดชอบ ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหน้าที่ คู่แข่ง รวมทั้งความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มพึงได้รับเป็นสำคัญ ผลของการมีจรรยาบรรณที่ดีจะส่งผลให้เกิดการยอมรับจากคนทั่วไปในสังคม และสามารถทำให้ธุรกิจดำรงอยู่ได้ ด้วยความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน บริษัทจึงได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ได้นำเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่การงานของตนให้เป็นรูปธรรมโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. จรรยาบรรณต่อผู้ถือหุ้น
 • คณะกรรมการทุกคณะพึงบริหารจัดการบริษัทให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ สร้างความเข้มแข็งเจริญเติบโตที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

 • ผู้บริหารของบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ สุจริต ระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจพึงกระทำภายใต้สถานการณ์เดียวกัน

 • รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

 • ไม่ดำเนินการใดๆในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบ

 • ไม่เปิดเผยสารสนเทศที่เป็นความลับของบริษัทต่อผู้อื่นโดยมิชอบ

 • เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
2. จรรยาบรรณของผู้บริหาร
 • ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลของการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

 • สนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความสามารถการทำงานอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเดียวกัน

 • การรับสมัครพนักงาน การแต่งตั้ง การโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความเสมอภาค บริสุทธิ์ใจ และตั้งอยู่บนความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำหรือการปฏิบัติต่อพนักงานนั้นๆ

 • ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพร่างกายและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

 • บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่ไม่เป็นธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน

 • รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน เสมอภาคกัน

 • ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ยู่ในกรอบจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งบริษัท

 • ปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
3. จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
 • พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถ มีความรอบคอบและรวดเร็ว ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และสังคมเป็นสำคัญ

 • พึงปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา ดูแลและใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างประหยัด คุ้มค่า ด้วยความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง มิให้เกิดความเสียหายหรือสิ้นเปลือง

 • เอาใจใส่อย่างจริงจังและเคร่งครัดในกิจกรรมทั้งปวง เพื่อร่วมกันพัฒนาบริษัทให้เจริญก้าวหน้า บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์

 • พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรง ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 • เคารพสิทธิพนักงานคนอื่นที่อยู่ในบริษัท ตลอดจนปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ำใจและมีมนุษยสัมพันธ์อันดี

 • ไม่กล่าวร้ายต่อผู้บริหารและพนักงานคนอื่น โดยปราศจากความเป็นจริง รักษาและร่วมสร้างสรรให้เกิดความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพนักงาน

 • ไม่กระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท
4. จรรยาบรรณต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้
 • ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

 • ในการเลือกสรรผู้เสนอราคาให้ปฏิบัติตามตารางอำนาจ เลือกสรรผู้เสนอราคาที่ดี และสนใจต่อการเสนอราคาอย่างจริงจัง ผู้เสนอราคาทุกรายต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูล เงื่อนไขอย่างเดียวกันเป็นลายลักษณ์อักษร

 • ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าและหรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

 • ในการเจรจาต่อรองธุรกิจ ละเว้นการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าและหรือเจ้าหนี้

 • ไม่เรียก ไม่รับของขวัญ ของกำนัล การรับเลี้ยง ยกเว้นในโอกาสอันควรตามธรรมเนียมปฏิบัติและละเว้นการให้ความชอบพอเป็นพิเศษจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นคิดว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะการทำให้ผู้ค้ารายอื่นเกิดความเข้าใจผิด ไม่ต้องการร่วมเสนอราคาและอาจนำไปบอกกล่าวจนทำให้บริษัทเสียภาพพจน์

 • จัดทำสัญญาที่เป็นธรรม และปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ กรณีที่คาดว่าจะไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบเจรจากับคู่ค้า/เจ้าหนี้โดยเร็ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. จรรยาบรรณต่อคู่แข่งทางการค้า
 • ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติการการแข่งขันที่ดี
 • มุ่งเน้นการแข่งขันด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพของสินค้าและการให้บริการโดยคำนึงถึงประโยขน์ของลูกค้าและรักษาภาพลักษณ์บริษัท
 • ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
 • ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
6. จรรยาบรรณต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
 • รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 • สนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการสรรหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
 • ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด ทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานและทรัพยากรธรรมชาติ เช่นการใช้น้ำประปา ไฟฟ้า เป็นต้น
 • ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆที่เป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันดีงาม หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ
 • ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 • ให้ความร่วมมือและควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7. จรรยาบรรณว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
บริษัทมีนโยบายในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงขอกำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อต้านการทุจริตในการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือระหว่างบุคคลในภาคเอกชนด้วยกันเอง จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการรับ หรือการให้สิ่งของ เพื่อเป็นของขวัญ/ของที่ระลึกตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือทำความรู้จัก สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสม ถือเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงานรับหรือให้ของขวัญ/ของที่ระลึกที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ จึงหนดให้พนักงาน ผู้บริหาร ทุกท่าน ต้องปฏิบัติตนดังนี้
 • ก่อนรับหรือให้ของขวัญ/ของที่ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส

 • ไม่รับหรือให้ของขวัญ/ของที่ระลึกที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี หรือสิ่งของอื่นที่มีมูลค่าเป็นเงินสดได้

 • ไม่รับหรือให้ของขวัญ/ของที่ระลึกที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ หากจำเป็นต้องรับของขวัญ/ของที่ระลึกที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวของทางธุรกิจให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น

 • ในกรณีที่ขอให้บริจาคทรัพย์สินเพื่อการหนึ่งการใด สามารถกระทำได้โดยผ่านกระบวนการอนุมัติที่ถูกต้อง โปร่งใสและภายในวงเงินที่เหมาะสม และให้เก็บหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญ/ของที่ระลึกนั้นเพื่อการตรวจสอบภายหลัง
IR MENU
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
อาคาร ดี.เค.เจ ชั้น 5 เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
Tel. +662 553 0755 Fax. +662 553 0757
VISITOR
COPYRIGHT © 2020 INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS ALL RIGHTS RESERVED.