Phone : 02-553-0755
ENG
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจกรรมต่างๆ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ริษัทมีจุดมุ่งหมายให้ธุรกิจเติบโตคู่ไปกับการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุด ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรที่เกี่ยวข้องตลอดจนถึงการดำเนินงาน ทั้งพันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ผู้ถือหุ้น สังคม และสิ่งแวดล้อม  ความร่วมมือร่วมใจจากภายในองค์กรเป็นอันดับแรก รวมทั้งปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่งเสริมให้เกิดการสร้างสมดุลในการทำงาน โดยได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Policy) โดยคำนึงถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยมีหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

นโยบายการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ มีหลักการสำคัญดังต่อไปนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีเจตนาแน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซื่อสัตย์สุจริต การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมนี้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี ที่ระบุถึงการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อทุกฝ่าย โดยบริษัทได้กำหนดรายละเอียดและข้อพึงต่อปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่แข่งขัน รวมทั้งชุมชนและสังคม

2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงานและสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยกำหนดหลักทั่วไป มิให้พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ  ผู้บริหาร  พนักงาน กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม แม้ว่าจะเป็นประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท หรือประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น โดยยึดหลักจรรยาบรรณ และปฏิบัติตามนโยบายการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด


3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน  และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัท เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น  นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ดำเนินการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง และเป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท จึงให้ความสาคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักความเท่าเทียมและเสมอภาค ทั้งในด้านโอกาสในการได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงาน การพิจารณาผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานควบคู่กับการพัฒนาด้านจริยธรรมและคุณธรรม โดยยึดแนวปฏิบัติ ดังนี้

4.1 ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีการกำหนดขั้นตอนและเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณลักษณะครบถ้วนตามที่บริษัทต้องการ

4.2 ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม

4.3 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

4.4 การแต่งตั้งและโอนย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน

4.5 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างเท่าเทียมและสม่าเสมอเหมาะสม

4.6 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

4.7 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงานจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจและพึงพอใจกับผู้บริโภคซึ่งในที่นี้หมายถึง ลูกค้าของบริษัท โดยบริษัท นำเสนอผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้า คำนึงถึงผลประโยชน์ และความถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรมระบบ และตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยมิได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับของกฎหมาย ในส่วนของคู่ค้าหรือผู้จัดหาสินค้าและบริการ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยคำนึงถึงประโยชน์ร่วมกันตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างจริงใจ และไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและขัดต่อกฎหมาย

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจที่ดีต้องให้ความสำคัญ รับผิดชอบ และยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัท จึงสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการสรรหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด ทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานและทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ การใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา การใช้เทคโนโลยีสื่อสาร อินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ต เพื่อความประหยัดพลังงาน เวลาการเดินทาง เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงลดการใช้กระดาษ เป็นต้น อีกทั้งบริษัท มีนโยบายที่จะไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นภัยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทคำนึงถึงการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมด้วยการให้การสนับสนุนในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งแสวงหาโอกาสสนับสนุน กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล สำหรับกิจกรรมที่บริษัทได้สนับสนุนแก่ชุมชนและสังคมในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้แก่ การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยน้ำท่วมเพื่อเยียวยาความเดือนร้อนให้กับประชาชน  บริจาคเงินให้ความสนับสนุนนักศึกษาแพทย์เพื่อให้ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  บริจาคเงินให้กับหน่วยงานภาครัฐหลาย ๆ หน่วยงานเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น ในลำดับถัดไป บริษัทมีความตั้งใจที่จะให้ความสนับสนุนชุมชนและสังคมโดยจะมีการขยายผลกิจกรรมไปยังด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานให้มีการจัดทำกิจกรรมร่วมกับสังคม อาทิเช่น ด้านการศึกษา ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสัมผัสกับการทำงานจริงและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะจบการศึกษาออกมาพัฒนาประเทศชาติต่อไป การสนับสนุนด้านอุปกรณ์การศึกษา อาคารเรียนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ด้านสังคมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน วัด โรงเรียน เป็นต้น

IR MENU
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
อาคาร ดี.เค.เจ ชั้น 5 เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
Tel. +662 553 0755 Fax. +662 553 0757
VISITOR
COPYRIGHT © 2020 INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS ALL RIGHTS RESERVED.