Phone : 02-553-0755
ENG
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย :
หมายเหตุ :
  1. เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

  2. เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 และได้รับแต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการบริษัทจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560

  3. เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 แทน นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา

  4. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
โดยมี นางสาวรติรัตน์ เนตรสมสว่าง เป็นเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย :
หมายเหตุ :
* เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้โดย นายชนะชัย กุลนพฤกษ์ เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลุ่มธุรกิจ) และเลขานุการบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี และระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ-บัญชี และนายนิธิ นาคะเกศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ริมเพ บีช พรอพเพอร์ตี้ จำกัด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ (ระบบการเงินและธนาคาร) และระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการการเงิน)
โดยมี นางสาวภัทร์นรินทร์ มลิวัลย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
บริษัทมีกรรมการบริหารจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย :
หมายเหตุ :
* ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
โดยมี นางวิไลพร ธรรมวิชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
IR MENU
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)
อาคาร ดี.เค.เจ ชั้น 5 เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
Tel. +662 553 0755 Fax. +662 553 0757
VISITOR
COPYRIGHT © 2020 INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS ALL RIGHTS RESERVED.