CALL US : 02-553-0755
 
 
หน้าหลัก   
   เกี่ยวกับเรา   
   จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ   
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
แนวทางการดำเนินธุรกิจบริษัท
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
   สินค้าและบริการ   
SUPPLIER
ธุรกิจรับเหมาวางระบบ
ธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ และการบำรุงรักษา
งานระบบสื่อสารโทรคมนาคม
งานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า
จำหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
บริการบำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
   นักลงทุนสัมพันธ์   
   โครงการที่ผ่านมา   
   ข่าวสารและกิจกรรม   
   สมัครงาน   
   ติดต่อเรา   
 
 
SUPPLIER
ธุรกิจรับเหมาวางระบบ
ธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ และการบำรุงรักษา
งานระบบสื่อสารโทรคมนาคม
งานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า
จำหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
บริการบำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
 
จำหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
จำหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Supply)

บริษัทฯ จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ที่ลูกค้าซื้อเก็บสำรองไว้ใช้ทดแทนในการซ่อมบำรุงรักษาเมื่ออุปกรณ์ที่ใช้อยู่เกิดความเสียหายหรือเสื่อมอายุการใช้งาน โดยลูกค้าสามารถนำไปติดตั้งหรือเปลี่ยนได้เอง หรือจัดซื้อพร้อมว่าจ้างให้บริษัทฯ เป็นผู้ติดตั้งให้ในกรณีที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญในการติดตั้ง เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้ออุปกรณ์จากลูกค้า บริษัทฯ จะสอบถามไปยังผู้ผลิตสินค้าเพื่อให้สามารถส่งสินค้าได้ทันตามกำหนดเวลา โดยส่วนใหญ่ บริษัทฯ จะจำหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองทั้งภาครัฐและเอกชน โดยอุปกรณ์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายจะมีการรับประกัน 1 ปีตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ผลิตสินค้า หากลูกค้าต้องการขยายระยะเวลารับประกัน บริษัทฯ จะซื้อการรับประกัน (Warranty) เพิ่มเติมจากผู้ผลิตสินค้าเพื่อที่จะสามารถให้บริการตามที่ลูกค้ากำหนด อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงข่ายระบบโทรคมนาคมทั้งแบบใช้สาย (Wired Network) และแบบไร้สาย (Wireless Network) โดยบริษัทฯ สามารถจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบต่างๆ ดังนี้
  • ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G, 4G หรือ LTE
  • ระบบสื่อสารผ่าน IP (Internet Protocol) Network เพื่อรองรับการให้บริกาณอินเตอร์เน็ต หรือ Internet of Things (IoT)
  • ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Optical Network)
  • ระบบสื่อสัญญาณด้วยคลื่นความถี่ไมโครเวฟ (Microwave Network) กรณีระบบสื่อสัญญาณแบบใช้สายไม่รองรับหรือไม่คุ้มค่าในการลงทุน เช่น ข้ามเกาะหรือพื้นที่กันดาร
  • ระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของ SIM Card ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
  • ระบบสัญญาณนาฬิกา (Synchronization) ให้กับอุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อมิให้ข้อมูลที่สื่อสารในระบบเกิดความคลาดเคลื่อน
  • ระบบ IT Infrastructure Servers and Storages สำหรับ Cloud Computing
  • ระบบ Mobile Device Management (MDM) เพื่อบริหารและจัดการเครื่องลูกข่ายในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มีประสิทธิภาพ
  • ระบบ Software Defined Network (SDN) เพื่อการบริหารจัดการอุปกรณ์ใน Data Center
  • ระบบเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง
บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคมชั้นนำของโลก ไม่ว่าจะเป็น Nokia Alcatel-Lucent, Huawei, Coriant, Gemalto, Oscilloquartz, ZTE และ HP ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมและใช้อย่างแพร่หลายในประเทศ สำหรับอุปกรณ์อื่นที่บริษัทฯ ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่าย เช่น สายเคเบิลใยแก้วนำแสง บริษัทฯ สามารถจัดหาจากผู้ผลิตชั้นนำภายในประเทศ เช่น บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัด บริษัท สยามไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จำกัด และบริษัท ไทยไชน่า ไฟเบอร์ ออพติคส์ จำกัด เป็นต้น

   
 
Information and Communication Networks Public Company Limited
D.K.J. Building, 5th Floor, No. 393, Sukhonthasawat Road,
Latphrao Latphrao Bangkok 10230
Tel. +662 553 0755 Fax. +662 553 0757
Copyright © 2016 Information and Communication Networks All rigths reserved.