CALL US : 02-553-0755
 
 
หน้าหลัก   
   เกี่ยวกับเรา   
   จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ   
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
แนวทางการดำเนินธุรกิจบริษัท
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
   สินค้าและบริการ   
SUPPLIER
ธุรกิจรับเหมาวางระบบ
ธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ และการบำรุงรักษา
งานระบบสื่อสารโทรคมนาคม
งานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า
จำหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
บริการบำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
   นักลงทุนสัมพันธ์   
   โครงการที่ผ่านมา   
   ข่าวสารและกิจกรรม   
   สมัครงาน   
   ติดต่อเรา   
 
 
SUPPLIER
ธุรกิจรับเหมาวางระบบ
ธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ และการบำรุงรักษา
งานระบบสื่อสารโทรคมนาคม
งานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า
จำหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
บริการบำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
 
ธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ และการบำรุงรักษา
ธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษา (Supply and Maintenance)

เพื่อที่จะสามารถให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร (Total Solution) บริษัทฯ จึงมีบริการจำหน่ายอุปกรณ์ไว้ใช้ทดแทน รวมทั้งการให้บริการบำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดยรายละเอียดของบริการเป็นดังนี้

1. จำหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Supply)
บริษัทฯ จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ที่ลูกค้าซื้อเก็บสำรองไว้ใช้ทดแทนในการซ่อมบำรุงรักษาเมื่ออุปกรณ์ที่ใช้อยู่เกิดความเสียหายหรือเสื่อมอายุการใช้งาน โดยลูกค้าสามารถนำไปติดตั้งหรือเปลี่ยนได้เอง หรือจัดซื้อพร้อมว่าจ้างให้บริษัทฯ เป็นผู้ติดตั้งให้ในกรณีที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญในการติดตั้ง เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้ออุปกรณ์จากลูกค้า บริษัทฯ จะสอบถามไปยังผู้ผลิตสินค้าเพื่อให้สามารถส่งสินค้าได้ทันตามกำหนดเวลา โดยส่วนใหญ่ บริษัทฯ จะจำหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองทั้งภาครัฐและเอกชน โดยอุปกรณ์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายจะมีการรับประกัน 1 ปีตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ผลิตสินค้า หากลูกค้าต้องการขยายระยะเวลารับประกัน บริษัทฯ จะซื้อการรับประกัน (Warranty) เพิ่มเติมจากผู้ผลิตสินค้าเพื่อที่จะสามารถให้บริการตามที่ลูกค้ากำหนด
2. บริการบำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Maintenance)
บริษัทฯ สามารถให้บริการ ได้แก่
- การบำรุงรักษาชุมสายหลักของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
- การบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ของสถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
- การบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Optical Network) อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณด้วยคลื่นความถี่ไมโครเวฟ (Microwave Network) อุปกรณ์ IP Router/Carrier Switches และอุปกรณ์ระบบสื่อสารผ่าน IP (Internet Protocol) Network ที่รองรับการส่งผ่านเสียง, ภาพ, วีดีโอและข้อมูลต่าง ๆ

โดยการบำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมมี 3 ลักษณะ ได้แก่ การบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance) บำรุงรักษาเมื่อเกิดเหตุเสีย (Corrective Maintenance) และบำรุงรักษาแบบปรับปรุง ปรับเปลี่ยน หรือโยกย้าย (Proactive/Adaptive Maintenance)
   
 
Information and Communication Networks Public Company Limited
D.K.J. Building, 5th Floor, No. 393, Sukhonthasawat Road,
Latphrao Latphrao Bangkok 10230
Tel. +662 553 0755 Fax. +662 553 0757
Copyright © 2016 Information and Communication Networks All rigths reserved.